سلام سرور مجازی یا اختصاصی ؟ سوالی که بسیاری از کاربران در پاسخ به اون همیشه دچار مشکل میشوند. سرور مجازی یا اختصاصی در ابتدا باید به چند سوال زیر پاسخ داد: ۱. سقف...

بیشتر