تماس دفتر مرکزی
02143842797

جهان سرور

کیفیت و خدمات متمایز

هزینه ثبت دامین

 • هزینه
  دامنه

 • یک ساله

 • 2 ساله

 • 3 ساله

 • 5 ساله

 • 10 ساله

 • com
 • 35

  هزار تومان

 • 35 هزار تومان 

 • 70 هزار تومان 

 • 105 هزار تومان 

 • 175 هزار تومان 

 • 350 هزار تومان 

 • net
 • 40

  هزار تومان

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • org
 • 44

  هزار تومان

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • ir
 • 5

  هزار تومان

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • .co.ir
 • 12

  هزار تومان

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش 

 • سفارش